Aquafresh hecht waarde aan privacy en wij willen daarom zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. In dit document leggen wij onderstaande punten verder aan je uit:

 • Welke persoonsgegevens we over jou verzamelen?
 • Hoe we toegang tot je persoonsgegevens krijgen?
 • Waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken?
 • Hoe we je persoonsgebruiken gebruiken?
 • Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren?
 • Met wie we je persoonsgegevens delen?
 • Met welke landen we je persoonsgegevens delen?
 • Hoe we je persoonsgegevens beschermen en
 • Wat je rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Aan het eind van dit document wordt uitgelegd waar je terecht kunt als je vragen hebt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou?

De persoonsgegevens die we verwerken, omvatten:

 • Basisgegevens - zoals je naam, voornaam, initialen en geslacht
 • Contactgegevens - zoals e-mailadres, je woonadres, het nummer van je mobile, social media accounts
 • Levensdetails – zoals je schoolopleiding en hobbies, persoonsgegevens van je wettelijk vertegenwoordig(st)er

Hoe krijgen we toegang tot je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en je persoonsgegevens wanneer je deze aan ons verstrekt of rechtstreeks met ons communiceert. Bijvoorbeeld wanneer:

 • Je jouw persoonsgegevens achterlaat op de diverse social media
 • Je contact opneemt met een van de medewerkers van de bedrijven waar wij mee samenwerken;
 • Je via email met ons communiceert (naar en van Haleon);

Het is mogelijk dat wij en de bedrijven waar wij diensten van inhuren informatie over jou ontvangen vanuit andere bronnen, zodat wij deze informatie kunnen combineren met de informatie die je ons zelf hebt verstrekt.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een promotionele campagne die de ambities van het merk Aquafresh voor het voetlicht wil brengen met betrekking tot duurzaamheid.
 • Het selecteren en introduceren van een Junior Captain Sustainability voor het merk Aquafresh.
 • Het leiden van mediacampagnes via papieren en online persberichten.
 • Om het bewustzijn van onze Haleon-medewerkers met betrekking tot onze producten en onze activiteiten te vergroten.
 • Campagne leiden voor externe doelgroepen (bijv. klanten, leveranciers, artsen).

Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

 • Waar nodig voor onze eigen zakelijke belangen - Het gebruik van je persoonsgegevens helpt ons onze activiteiten vorm te geven te beheren en te verbeteren.
 • Uitsluitend na je uitdrukkelijke toestemming zullen wij je persoonsgegevens gebruiken voor interne en externe doeleinden; bv communicatie, marketing, opleiding, sensibilisering. Zie het gedeelte ‘Jouw Rechten’ voor informatie over de rechten die je hebt als we je informatie verwerken op basis van jouw toestemming en die van je wettelijk vertegenwoordig(st)er.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens altijd gedurende de wettelijk vereiste periode bewaren. Wij zullen ook je persoonsgegevens bewaren wanneer dat nodig is in verband met gerechtelijke stappen of een onderzoek waarbij Haleon betrokken is. In andere gevallen bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld, met andere woorden : niet langer dan zeven jaar.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij delen bepaalde persoonsgegevens met werkmaatschappijen van de Haleon-bedrijvengroep. Wij zullen ervoor zorgdragen dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor werknemers van werkmaatschappijen van de Haleon-bedrijven die dit nodig hebben voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook buiten Haleon en de werkmaatschappijen van de Haleon-bedrijvengroep delen, namelijk in volgende situaties:

 • met onze professionele adviseurs en auditors;
 • met externe partijen, bijvoorbeeld in het geval van persberichten of andere activiteiten waarbij wij externe media inzetten. Deze derde partijen zijn onderworpen aan geheimhoudingsvereisten en zij zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring; en
 • voor zover wettelijk vereist, bijvoorbeeld als we verplicht zijn je persoonsgegevens vrij te geven om aan enige wettelijke verplichting te voldoen, onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Zie het gedeelte Bescherming van je persoonsgegevens voor informatie over hoe wij je persoonsgegevens veilig bewaren wanneer we deze met anderen delen.

De landen waar we je persoonsgegevens aan overdragen?

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Haleon, zijn gelieerde bedrijven en Haleon's vertrouwde externe leveranciers overal ter wereld, inclusief in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming niet gelijkwaardig is aan of evenzeer beschermt als de wetten in je eigen land of binnen Europa.

Wij zullen passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd en beveiligd blijven wanneer deze worden overgedragen buiten ons eigen land, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Deze maatregelen omvatten overeenkomsten voor gegevensoverdracht ter uitvoering van standaardbepalingen voor gegevensbescherming of de bindende bedrijfsregels van Haleon (= Haleon’s Binding Corporate Rules). Je kunt meer informatie vinden over overeenkomsten voor gegevensoverdracht op volgende sites:
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)
en meer informatie over Haleon’s Binding Corporate Rules:
http://se.gsk.com/media/248019/binding-corporate-rules-policy.pdf.

Het beschermen van je persoonsgegevens

Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen en technologieën om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Wanneer wij bijvoorbeeld je persoonsgegevens delen met externe partijen, kunnen wij een schriftelijke overeenkomst sluiten waarin deze partijen worden verplicht om jouw informatie vertrouwelijk te behandelen en passende veiligheidsmaatregelen te treffen om je gegevens te beveiligen.

Wat zijn je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt mogelijk het recht om:

 • de keuze te maken geen toestemming te geven voor het verwerken van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden;
 • Haleon te vragen naar de verwerking van je persoonsgegevens, inclusief een kopie van je persoonsgegevens;
 • een verzoek te doen tot een correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • te verzoeken om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens of bezwaar te maken tegen die verwerking;
 • Jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken (voorzover Haleon je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming);
 • het aanvragen van een ontvangstbewijs of verzending naar een andere organisatie, in een leesbare vorm, van de persoonsgegevens die je aan Haleon Consumer Healthcare hebt verstrekt; en
 • een klacht in te dienen bij je lokale toezichthouder als je privacyrechten worden geschonden of als je schade hebt geleden als gevolg van een onwettige verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je de mogelijkheid krijgt je persoonsgegevens met ons te delen, kunt je er altijd voor kiezen om dit niet te doen.

Als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of als je je toestemming hebt gegeven voor verwerking en je later ervoor kiest om deze in te trekken, zullen we deze keuze respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Dit kan betekenen dat we niet in staat zijn om de acties uit te voeren die nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden m.b.t. verwerking van informatie te realiseren (zie Hoe wij je persoonsgegevens gebruiken?'). Of dat je geen gebruik kunt maken van de diensten en producten die door ons worden aangeboden.

Nadat je ervoor heeft gekozen je toestemming in te trekken, kan Haleon Consumer Healthcare mogelijk je persoonsgegevens blijven verwerken voor zover vereist of anderszins toegestaan door de wet.

Hoe kun je ons bereiken?

Als je vragen of verzoeken hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of als je aanvullende informatie nodig hebt, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Haleon Consumer Healthcare via het volgende mail-adres: BE-NL.CPA@GSK.COM